Služby

Webhosting

 

Smluvní podmínky mezi společností Dexus Internet s.r.o. se sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, IČO: 26770610, dále jen "poskytovatel", a zákazníkem, platné od 16. února 2005.

 1. Poskytovatel bude na základě svých oprávnění poskytovat zákazníkovi služby automatizovaného zpracování dat, které spočívají v zabezpečení provozu virtuálního serveru zákazníka na Internetu, čímž se rozumí zejména možnost přístupu k jeho vlastní doméně veřejně na Internetu protokolem HTTP a zřízení a provoz e-mailových schránek.
 2. Zákazník aktualizuje data svého virtuálního serveru sám využívajíc při tom přidělené přístupové jméno a heslo a protokol FTP. V případě, že zákazník požaduje při aktualizaci dat svého virtuálního serveru součinnost poskytovatele, uzavře s ním o tom dohodu.
 3. Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz virtuálního serveru zákazníka, příjem e-mailů do zřízených e-mailových schránek zákazníka a denní zpracování statistiky přístupů k virtuálnímu serveru s výjimkou situací popsaných v odstavci 4, 5, 9 a 14.
 4. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat na svém virtuálním serveru umístěném na prostředcích poskytovatele takové materiály, které jsou svým obsahem v rozporu se všeobecně uznávanými právními normami a dobrými mravy. Zákazník se zavazuje nezvěřejňovat na svém virtuálním serveru násilí a jeho propagaci v jakékoliv podobě, zároveň se zavazuje neumísťovat ani odkazy na takové informace umístěné kdekoliv jinde na Internetu. Zákazník plně zodpovídá za veškerá data umístěná v rámci jeho virtuálního serveru a na prostředcích poskytovatele. V případech rozporu se zákonem, o kterých se poskytovatel dozví, je zákazník povinen taková data odstranit neprodleně na základě žádosti poskytovatele adresované elektronickou poštou, telefonicky či ústně do 24 hodin od oznámení. Neučiní-li tak zákazník, je poskytovatel oprávněn pozastavit zákazníkovi veškeré poskytované služby do doby, než se tak stane. Během této doby nemá zákazník nárok na jakoukoliv kompenzaci za nedostupnost poskytovaných služeb.
 5. Zákazník nebude na server poskytovatele umísťovat takové skripty, které mohou způsobit (či jsou přímo za tímto účelem vyrobeny) poškození provozu serveru, zpomalení jeho činnosti či poškození dat poskytovatele nebo jakékoliv jiné třetí osoby. Zákazník rovněž nebude pomocí prostředků poskytovatele rozesílat jakoukoliv nevyžádanou poštu (spam). Poskytovatel je v takových případech oprávněn bez předchozího upozornění provést taková opatření, která povedou k zamezení uvedeného jednání zákazníka.
 6. Poskytovatel zajistí zákazníkovi registraci vybraného doménového jména (domény) u pro tuto činnost akreditovaných registrátorů. Zákazník poskytne pro tyto účely poskytovateli potřebné údaje, za jejichž pravdivost ručí, a patřičnou součinnost. Držitelem vybraného doménového jména a práv s ním souvisejících se stává zákazník. Zákazník bere na vědomí, že jím poskytnutá data jsou umístěna v databázi národního správce domén a jsou veřejně přístupná na Internetu.
 7. Poskytovatel neručí za jakékoliv škody způsobené uvedením nesprávných údajů zákazníkem pro účely registrace domény. Poskytovatel rovněž nenese jakoukoliv zodpovědnost za případnou kolizi názvu doménového jména a zapsaných ochranných známek či jiných práv vztahujících se k obchodnímu jménu či jiným jakkoliv chráněným jménům či názvům.
 8. Veškeré náklady spojené s registrací doménového jména včetně poplatků akreditovaným registrátorům hradí zákazník.
 9. Poskytovatel je oprávněn zejména z důvodu nutných úprav a jiných nevyhnutelných prací přerušit provoz serveru na dobu nezbytně nutnou. Pokud to povaha prací umožňuje, poskytovatel bude zákazníky o tomto přerušení provozu včas předem informovat.
 10. Trvá-li výpadek v dostupnosti serveru, jež se bezprostředně týká zákazníka a je vinou poskytovatele, déle než 2 dny (48 hodin), může zákazník u poskytovatele uplatnit nárok na vrácení případně předplacené částky odpovídající násobku počtu celých dnů, během kterých trval výpadek, a jedné třicetiny měsíční částky za zákazníkem užívaný tarif.
 11. Poskytovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za výpadky v dostupnosti serverů a potažmo služeb zákazníkovi poskytovaných, jež prokazatelně nemohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Přesto vyvine patřičné úsilí o jejich obnovení.
 12. Cena za poskytování služeb je stanovena podle zákazníkem vybraného tarifu uveřejněného na www stránkách poskytovatele. Poplatky za provoz objednaných služeb jsou splatné na základě elektronické výzvy k úhradě (zálohová faktura), která je odeslána na e-mail zákazníka uvedený při objednání služeb. Zákazník hradí cenu za poskytované služby na bankovní účet poskytovatele uvedený ve výzvě k úhradě. Standardní daňový doklad (faktura) je zákazníkovi vystaven do 14 dnů od data přijetí platby.
 13. Poskytovatel má právo požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši jednoho procenta za každý opožděný den platby, uhrazené po době splatnosti faktury, k čemuž zákazník dává akceptováním těchto smluvních podmínek svolení.
 14. Je-li zákazník v prodlení s platbou za poskytované služby déle než 30 dnů, má poskytovatel právo bez předchozího upozornění zákazníkovi pozastavit provoz všech poskytovaných služeb do doby uhrazení celé dlužné částky. Zároveň má poskytovatel právo umístit místo obsahu zákazníkova virtuálního serveru oznámení o pozastavení služeb a jeho důvodu. V případě znovuzprovoznění zákazníkova pozastaveného virtuálního serveru má poskytovatel právo naúčtovat zákazníkovi jednorázově částku ve výši 500 Kč. Dále má poskytovatel v takovém případě právo zveřejnit údaje o zákazníkovi jakožto dlužníkovi na svých www stránkách.
 15. Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o údajích, datech a ostatních informacích, které se při vztahu se zákazníkem dozvěděl a jejichž zveřejnění by mohlo zákazníkovi způsobit újmu. Poskytovatel se dále zavazuje samovolně nenahlížet do elektronické pošty zákazníka.
 16. Zákazník dává poskytovateli souhlas k nakládání se zákazníkovými osobními údaji, které při objednání služeb či další komunikaci s poskytovatelem uvedl. Poskytovatel se zavazuje nakládat se osobními údaji zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 17. Poskytovatel se zavazuje samovolně neupravovat data zákazníka vyjma případů
  • uvedených v odstavci 4, 5 a 14,
  • kdy je to nutné vzhledem k zachování bezproblémového provozu serveru,
  • kdy si součinnost poskytovatele vyžádají orgány činné v trestním řízení či jiné instituce k tomu oprávněné zákonem.
  O těchto případech bude poskytovatel zákazníka neprodleně informovat.
 18. Zákazník odpovídá za případné škody, které způsobí poskytovateli úmyslně nebo zanedbáním povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek. Odpovědnost za škody nezaniká ukončením poskytování služeb po dobu šesti měsíců od jejich ukončení.